Monika Zawadzki (b. 1977) is a Warsaw-based visual artist. She creates sculptures, paintings, and videos. One of the major themes of her work is the idea of the creation of identity, expressed by means of universal forms. The artist concentrates on questions connected with exclusion or social limitations, on the mechanisms of functioning of individuals, on alterity and corporeality. In addition, she is interested in the co-existence of lives in the frame of social, biological or political orders, and also in a broad understanding of the question of material transformations. She understands the natural community of animate and inanimate matter as a symbiosis on the interpersonal level and on the level of relations with nature and civilisation.

 

In her multimedia work she has attempted to create models to displace and to shift modes of sensing, perceiving and experiencing relationships of human bodies with their environments. Her sculptures, installations, paintings, graphic design conceive an order that suspends certain hierarchies in methodologies for organizing a common world. Using minimal forms, she searches for the most basic and simple elements, grammar and formulas, that could connect diverse and seemingly dissimilar components of our environment in order to establish a new, non-hierarchical community between living and non-living matter, humans and animals and diverse civilisational projects.

 

Monika Zawadzki studied Graphic Art at the Warsaw Academy of Fine Arts. She has shown her work in solo exhibitions, e.g. at the Centre for Contemporary ArtUjazdowski Castle, Warsaw (2008, 2010), Pinchuk Art Centre, Kiev (2012), ZachętaNational Gallery of Art, Warsaw (2014), Autocenter, Berlin (2014) and Künstlerhaus, Graz (2017). She participated in group shows, e.g. Museum of Art, Łódź (2011, 2013, 2014), Museum of Odessa Modern Art (2013), Centre for Contemporary Art – Zamek Ujazdowski, Warsaw (2012, 2013), National Art Museum of China, Beijing (2015), Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg (2017). Her sculptures and murals are in collections of Muzeum Sztuki, Łódź, ZachętaNational Gallery of Art, Warsaw, Centre for Contemporary ArtUjazdowski Castle, Warsaw, and the city of Auroville in India. She is also involved in independent projects. Applied graphic design is an important area of her practice. She received her PhD from the Academy of Fine Arts, Warsaw (2011). Monika Zawadzki is an Assistant Professor in the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts, Szczecin.

 

Monika Zawadzki (1977), artysta wizualny z Warszawy. Tworzy rzeźby, malarstwo i wideo. Jednym z głównych tematów jej sztuki jest idea kreowania tożsamości, wyrażana za pośrednictwem uniwersalnych kształtów. Artystka koncentruje się na kwestiach związanych z wykluczeniem czy ograniczeniami społecznymi, mechanizmami funkcjonowania jednostek, odmienności i cielesności. Ponadto interesuje ją współistnienie bytów w ramach porządku społecznego, biologicznego lub politycznego oraz szeroko rozumiane zagadnienie transformacji materii. Naturalną wspólnotę podzieloną na materię żywą i nieożywioną, rozumie jako symbiozę na poziomie poziomie międzyludzkim oraz w relacjach z naturą i cywilizacją.

 

W swoich multimedialnych pracach podjęła próbę stworzenia modeli do wyparcia i zmiany sposobów odczuwania, postrzegania i doświadczania związków ludzkich ciał z ich otoczeniem. Jej rzeźby, instalacje, obrazy, projekty graficzne ustanawiają porządek, który zawiesza pewną hierarchię metodologii organizowania wspólnego świata. Korzystając z minimalnych form, poszukuje najbardziej podstawowych i prostych elementów, gramatyki i formuł, które mogłyby łączyć różne i pozornie odmienne elementy naszego środowiska w celu ustanowienia nowej, niehierarchicznej społeczności pomiędzy żywą i nieożywioną materią, ludźmi i zwierzęta i różnorodne projekty cywilizacyjne.

 

Monika Zawadzki ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa (2008, 2010), Pinchuk Art Centre, Kijów (2012), Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2014), Autocenter, Berlin (2014) oraz Künstlerhaus, Graz (2017). Brała udział w wystawach zbiorowych m.in. Muzeum Sztuki, Łódź (2011, 2013, 2014), Museum of Odessa Modern Art (2013), Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa (2012, 2013), National Art Museum of China, Pekin (2015), Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg (2017). Rzeźby i murale Zawadzki znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki, Łódź, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek – Ujazdowski, Warszawa oraz mieście Auroville, Indie. Równolegle artystka angażuje się w projekty niezależne. Ważną częścią jej pracy jest grafka użytkowa. W 2011 roku otrzymała tytuł Doktora na Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa. Obecnie Dr. Monika Zawadzki jest Adiunktem w Pracowni Komunikacji Wizualnej w Akademii Sztuki, Szczecin.

 

monikazawadzki@wp.pl