Shame (The Purpose of Art is Innocence) / Wstyd (Celem sztuki jest niewinność)

 

 

Elements of the sculpture

 

“Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017.
1. “Ellipse in the Trough”, 2015. Sculpture, 227 x 400 x 70 cm, epoxy resin, acrylic paint, water.
2. “Towel, sheet. No 1”, 2013. Sculpture, 310 x 220 x 30 cm, epoxy resin, acrylic paint.
3a. “Cyber-Mother, Cyber-Son (Sorrow)”, 2014. Sculpture, 310 x 200 x 33 cm, epoxy resin, acrylic paint.
3b. “Triangle”, 2016. Sculpture, 310 x 220 x 33 cm, epoxy resin, string, acrylic paint.

 

Elementy rzeźby

 

„Wstyd (Celem sztuki jest niewinność)”, 2015/2017.
1. „Elipsa w korycie”, 2015. Rzeźba, 227 x 400 x 70 cm, żywica epoksydowa, akryl, woda.
2. „Ręcznik, prześcieradło. Nr 1”, 2013. Rzeźba, 310 x 220 x 30 cm, żywica epoksydowa, akryl.
3a. „Cyber-matka, Cyber-syn (Smutek)”, 2014. Rzeźba, 310 x 200 x 33 cm, żywica epoksydowa, akryl.
3b. „Trójkąt”, 2016. Rzeźba, 310 x 200 x 33 cm, żywica epoksydowa, sznurek, akryl.

 

Shame (The Purpose of Art is Innocence)

 

I recognize the existence of one being, which manifests itself in the form of equivalent temporary sets. A human is an error. The aim of its individualization is limitless expansion based on violence, even within its own type. The only organism in nature comparable with a human is a virus; it leads to expansion until the death of the organism (based on “Matrix” movie). I am ashamed that I am a human. Innocence is getting a collective soul. Cleansing depends on the re-evaluation of the conventional divisions human/inhuman taking into consideration Data as potentially the most advanced temporary set. I do not recognize the hierarchy. Realization of a dream of freedom in time-space is possible thanks to self-rejection of a human made by total existential equalizing (but not functional) with other temporary sets. I postulate humility – reformatting which involves the exclusion of a “human” stage, a return to the primitive model called the animal with the simultaneous inclusion of organs technologically modified.

 

Wstyd (Celem sztuki jest niewinność)

 

Uznaję istnienie jednego bytu, który przejawia się w postaci równorzędnych zbiorów tymczasowych. Człowiek jest błędem. Celem jego indywidualizacji jest nieograniczona ekspansja oparta na przemocy, również wewnątrz własnego typu. Jedynym organizmem w przyrodzie porównywalnym z człowiekiem jest wirus; prowadzi ekspansję aż do śmierci organizmu (na podstawie filmu „Matrix”). Wstydzę się, że jestem człowiekiem. Niewinność to uzyskanie duszy zbiorowej. Oczyszczenie polega na przewartościowaniu podziału na ludzkie/nieludzkie z uwzględnieniem Danych jako potencjalnie najbardziej zaawansowanego zbioru tymczasowego. Nie uznaję hierarchii. Realizacja marzenia o wolności w czasoprzestrzeni jest możliwa dzięki samozniesieniu człowieka dokonana poprzez całkowite zrównanie egzystencjalne (ale nie funkcjonalne) z innymi zbiorami tymczasowymi. Postuluję pokorę – przeformatowanie polegające na wykluczeniu etapu „ludzkiego”, powrót do wzorca prymitywnego nazywanego zwierzęcym z równoczesnym włączeniem organów zmodyfikowanych technologicznie.

 

Monika Zawadzki, 2017

 

Monika Zawadzki. “Ellipse in the Trough”, 2015. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Sculpture, 227 x 400 x 70 cm, epoxy resin, acrylic paint, water. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz

Monika Zawadzki. “Ellipse in the Trough”, 2015 and “Cyber-Mother, Cyber-Son (Sorrow)”, 2014. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Sculpture, 227 x 400 x 70 cm, epoxy resin, acrylic paint, water; and Sculpture, 310 x 200 x 33 cm, epoxy resin, acrylic paint. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz

Monika Zawadzki. “Triangle”, 2016. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Sculpture, 310 x 220 x 33 cm, epoxy resin, string, acrylic paint. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz

Monika Zawadzki. “Towel, sheet. No 1”, 2013. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Sculpture, 310 x 220 x 30 cm, epoxy resin, acrylic paint. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz

Monika Zawadzki. “Cyber-Mother, Cyber-Son (Sorrow)”, 2014. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Sculpture, 310 x 200 x 33 cm, epoxy resin, acrylic paint. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz

Monika Zawadzki. From the series “Shame (The Purpose of Art is Innocence)”, 2015/2017. Exhibition view "Der Keller", Künstlerhaus, Graz, 2017. Courtesy Künstlerhaus Graz